Order E-books and Resources

مدیریت دولتی با مفاهیم ساخت گرایی - با رهیافتی به تمدن پارس کهن

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول تبیینی کلی از شیوه حکومت در دوران پارس کهن ارایه می گردد. در بخش دوم، چیستی مدیریت مدرن با رویکردهای ساخت گرایی اجتماعی به بحث گذاشته می شود. در بخش سوم نیز با تلفیقی از دو الگوی مدیریتی پارس کهن و الگوی مدیریتی نوین در دنیای امروز، الگوی بهینه برای ایران و جهان به تفسیر کشیده می گردد. این کتاب بطور کلی ضمن شرحی کلان از الگوی فرمانروایی و مدیریت فرازمانی پارسیان در دوران کهن، تفسیری را ارایه می نماید تا خواننده بداند که الگو پارسی بهترین الگوی حکمرانی در دوران خود بوده و در دوران حاضر نیز با توسل به اصول مدرنیته و تلفیق آن با اندیشه های تابناک پارسیان باستان، می توان نوعی الگوی مدیریتی فرامدرن را برای بشریت و ایران نوین فراهم نمود. خواندن این کتاب را به پارسی زبانان توصیه می نماید. زیرا این کتاب با مفاهیمی که برای ساخت اجتماع با صورتی مدرن طراحی می کند، ذهن خواننده را با مفاهیم چگونگی سازندگی جامعه خود نیز آشنا می نماید.

Author: احمد علینقی

Categories: Book

Classification: Politics/ Government & Law

Language: Persian

IBN: #978-600-94656-9-9

Price: 10 Credit(s)

Partnering With Powerful Influencers To Boost Sales

hfhfhj

Author: The Online Publishers Team

Categories: Article

Classification: Art/Design & Architecture

Language: Czech

IBN: #1234

Price: 77 Credit(s)

xzvfxzc

vxzvzx

Author: vcb

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language: Yoruba

IBN: #xcvxv

Price: 10 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)

Book Title

Book More Info

Author: Titl Here

Categories: Graphics

Classification: Economics & Finance

Language:

IBN: #123456789

Price: 100 Credit(s)